1. പുണരി

    1. നാ.
    2. കടൽ
    3. ശബ്ദം
    4. തിരമാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക