1. പുണലി

  1. നാ.
  2. കക്കയുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവി; ഇളമ്പക്ക
 2. പാണൽ

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം കുറ്റിച്ചെടി, പാഞ്ചി
 3. പുണൽ

  1. നാ.
  2. നദി
  3. പുനൽ, ജലം
 4. പൂണെല്ല്

  1. നാ.
  2. കഴുത്തിലെ എല്ല് (ചുമലിൻറെയും കൈകളുടെയും സന്ധി, ജത്രു) പൂണെല്ലുനുറുങ്ങുക = കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുക
 5. പേണൽ

  1. നാ.
  2. ആഗ്രഹം, പോഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക