1. പുണ്ഡരീയകം

    1. നാ.
    2. വരൾത്താമര, വീരപുണ്ഡരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക