1. പുണ്ണാക്ക്

    1. നാ.
    2. പിണ്ണാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക