1. പുണ്ണില

    1. നാ.
    2. ഇലമുളച്ചി, പുണ്ണിലച്ചെടി
    3. ചെറിയ കിലുകിലുപ്പ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക