1. പുണ്യകൃത്ത്

    1. നാ.
    2. പുണ്യം ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക