1. പുണ്യഗൃഹം

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രം
    3. ധർമം (ഭിക്ഷ) കൊടുക്കുന്നിടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക