1. പുണ്യതീർഥം

    1. നാ.
    2. ഋഷിമാരുടെയോ ദേവന്മാരെടെയോ വാസംകൊണ്ടും അനുഗ്രഹംകൊണ്ടും മേന്മയുള്ള സ്ഥലം, പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ഉന്നമനം ഉണ്ടാകാനും തക്ക മാഹാത്മ്യമുള്ള സ്ഥലം, സ്നാനഘട്ടം തുടങ്ങിയവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക