1. പുണ്യദിശ

    1. നാ.
    2. വടക്കേദിക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക