1. പുണ്യവാൻ

    1. നാ.
    2. പുണ്യം ഉള്ളവൻ, സുകൃതം ഉള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക