1. പുണ്യശ്ലോകൻ

    1. നാ.
    2. സത്കീർത്തിയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക