1. പുണ്യ1

  1. വി.
  2. പരിശുദ്ധമായ
  3. നല്ല
  4. ഭാഗ്യമുള്ള
  5. നീതിയുള്ള
 2. പുണ്യ2

  1. നാ.
  2. തുളസി
  3. വാലുഴവം
  4. ഗംഗ
 3. പണ്യ2

  1. നാ.
  2. ചെറുപുന്ന
 4. പണായ

  1. നാ.
  2. പണയം
  3. ചന്തസ്ഥലം
  4. തനതു ജോലിക്കാര്യം
 5. പാണ്യ

  1. വി.
  2. സ്തുത്യർഹമായ
 6. പണ്യ1

  1. വി.
  2. വിൽക്കത്തക്ക, വിൽക്കപ്പെടേണ്ട
 7. പൗണ്യ

  1. നാ.
  2. പുണ്യം സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക