1. പുണർച്ച

    1. നാ.
    2. ആലിംഗനം
    3. സംയോഗം
    4. കൂട്ടിപ്പിണച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക