1. പുതിയ

    1. വി.
    2. പുതുതായ, പുതുക്കം വന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക