1. പുതു

    1. വി.
    2. പുതിയ. (പ്ര.) പുതുമഴ, പുതുമണവാളൻ, പുതുവൽ (പുതിയതായി കൃഷിചെയ്തഭൂമി, പുതുപ്പണം ഇത്യാദി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക