1. പുതുകുക

    1. ക്രി.
    2. പുത്തനായിത്തീരുക (പുതു, പുതിയ, പുത്തൻ എന്നിങ്ങനെ ചിലരൂപങ്ങളേ പ്രയോഗത്തിലുള്ളു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക