1. പുതുക്കം

    1. നാ.
    2. പുതുതാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക