1. പുതുശ്ശേരി

    1. നാ.
    2. പുതിയതായി ആൾതാമസം ഉണ്ടായ ഇടം, ഒരു സ്ഥലനാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക