1. പുത്തരി

    1. നാ.
    2. പൂനെല്ലുകുത്തിയെടുത്ത അരി. (പ്ര.) പുത്തരിയൂൺ = പുന്നെല്ലിൻറെ അരി കുത്തിവച്ച് ഉണ്ണൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക