1. പുത്തേണാട്

    1. നാ.
    2. പുത്തേൾ മാരുടെ നാട്, ദേവലോകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക