1. പുത്രവാൻ

    1. നാ.
    2. മകനുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക