1. പുത്രാർഥി

    1. നാ.
    2. പുത്രൻ ജനിക്കണെമെന്നു പ്രാർഥിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക