1. പുത്രി1

    1. നാ.
    2. മകൾ
  2. പുത്രി2

    1. നാ.
    2. പുത്രനുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക