1. പുനഃ

  1. അവ്യ.
  2. നിശ്ചയം
  3. പിന്നെ, വീണ്ടും
  4. എന്നാൽ
 2. പുന1

  1. നാ.
  2. വസ്ത്രം
  3. അഴക്
  4. പുതുമ
  5. ചമയം
 3. പുന2

  1. നാ.
  2. ചേർച്ച
  3. സംഭോഗം
  4. കാൽവിലങ്ങ്
 4. പുന3

  1. നാ.
  2. ജലം
  3. നദി
 5. പുൻ

  1. വി.
  2. ചെറിയ
  3. കുറഞ്ഞ
  4. പുതിയ
  5. മന്ദമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക