1. പുനഞ്ഞ

    1. വി. മുന്‍വിന.
    2. അലങ്കരിച്ച
    3. ഉടുത്ത (പുനയുക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക