1. പുനരാഗത

    1. വി.
    2. തിരിച്ചുവന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക