1. പുനരുക്തം

    1. നാ.
    2. വീണ്ടും പറയപ്പെട്ടത്
    3. അനാവശ്യകത
    4. കാവ്യദോഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് (ഇത് പദാർഥനിഷ്ഠമായോ വക്യാർഥനിഷ്ഠമായോ വരാം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക