1. പുനരുക്തവദാഭാസം

    1. നാ.
    2. ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രഥമശ്രവണത്തിൽ അർത്ഥത്തിന് പൗനരുക്ത്യം തോന്നുന്നപ്രയോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക