1. പുനരൂഢ

    1. വി.
    2. പുനർവിവാഹംചെയ്യപ്പെട്ടവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക