1. പുനസ്സൃഷ്ടി

    1. നാ.
    2. വീണ്ടുമുള്ള സൃഷ്ടി (പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കൽ)
    1. ഭാ.ശാ.
    2. പ്രയോഗത്തിൽ ഇപ്പോഴില്ലെങ്കിലും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശബ്ദരൂപത്തെ ചിലനിയമങ്ങൾക്കുവിധേയമായി വീണ്ടും നിർമിച്ചെടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക