1. പുനുവൽ

    1. നാ.
    2. ശസ്ത്രം, വിദ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക