1. പുന്ന

    1. നാ.
    2. ഒരു വൃക്ഷം, പുന്നാഗം. പുന്നയ്ക്ക = പുന്നമരത്തിൻറെ കായ്. പുന്നക്കായെണ്ണ = പുന്നയ്ക്കായുടെ പരിപ്പുണക്കി ആട്ടി എടുക്കുന്ന എണ്ണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക