1. പുന്നാടം

    1. നാ.
    2. ഒരു വൃക്ഷം, തകര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക