1. പുനർന്നവം

    1. നാ.
    2. നഖം (വീണ്ടും വളരുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക