1. പുനർവിചാരം

    1. നാ.
    2. വീണ്ടുവിചാരം, പിന്നീടുള്ള വിചാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക