1. പുനർവിവാഹം

    1. നാ.
    2. വീണ്ടുമുള്ള വിവാഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക