1. പുപ്ഫുസതാപനം

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം, നീർക്കെട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക