1. പുയർക്കുക

  1. ക്രി.
  2. വിട്ടുപോകുക
  3. പുതുമപോവുക, മങ്ങുക
 2. പെയർക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ഉടയ്ക്കുക
  3. ചലിക്കുക
  4. വേർപെടുത്തുക
  5. തിരിച്ചുവരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക