1. പുരഃ

  1. അവ്യ.
  2. മുമ്പിൽ
 2. പുര2

  1. നാ.
  2. കോട്ട
  3. ഗംഗ
  4. കിഴക്ക്
  5. മുരാമാഞ്ചി
 3. പുര1

  1. നാ.
  2. മേഞ്ഞകെട്ടിടം, അറ, വീട്. (പ്ര.) പുരയ്ക്കു തീ പിടിക്കുമ്പോൾ വാഴവെട്ടുക = ആപത്തുകാലത്തു ചതിക്കുക
 4. പുരാ2

  1. നാ.
  2. കോട്ട
  3. കിഴക്കുദിക്ക്
  4. ഗംഗ
  5. മൂരാമാഞ്ചി
 5. പൂരാ

  1. നാ.
  2. മുഴുവൻ
 6. പൂര്

  1. നാ.
  2. പൂരം
 7. പുരാ1

  1. അവ്യ.
  2. പണ്ട്, കഴിഞ്ഞകാലത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക