1. പുരക്കൂട്ട്

    1. നാ.
    2. പുരപണിയാൻ മരംകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കട്ടള ഉത്തരം മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക