1. പുരഞ്ജനി

    1. നാ.
    2. അറിവ്
    3. ബുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക