1. പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനം

    1. നാ.
    2. ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥ, ജീവാത്മപരമാത്മബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക