1. പുരഞ്ജനൻ

    1. നാ.
    2. ആത്മാവ്
    3. രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക