1. പുരഞ്ജരം

    1. നാ.
    2. കക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക