1. പുരടം

  1. നാ.
  2. സ്വർണം
 2. പൂരാടം

  1. നാ.
  2. ഉപസ്ഥം
  3. ഇരുപതാമത്തെ നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക