1. പുരദ്വാരം

    1. നാ.
    2. കോട്ടവാതിൽ ഗോപുരം (രാജധാനിയുടെയും മറ്റും ചുറ്റുമതിലിൻറെ അകത്തേക്കു കടക്കാനുള്ള വാതിൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക