1. പുരന്ദരം

    1. നാ.
    2. ചെറിയ
    3. (ജ്യോ.) കേട്ടനക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക