1. പുരമ്പ്

    1. നാ.
    2. പുനമ്പ് (ചൂരൽ), പിരമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക