1. പുരവാസ്തുബലി

    1. നാ.
    2. പുരപണിതീർന്നു കയറിതാമസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വാസ്തു എന്ന ദേവതയെ ഉദ്ദേശിച്ചുചെയ്യുന്ന പൂജ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക