1. പുരശാസനൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക